Alg. Voorw.

Algemene Voorwaarden Tangoschool El Tanguero

Algemene regels

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Tangoschool El Tanguero te Amersfoort, hierna ook te noemen: de dansschool.

2) De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool of andere ruimten die in gebruik zijn door de dansschool, zoals bijv. salons (hierna ook te noemen: de leslocatie) te weigeren.

3) Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de leslocatie te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het (bar) personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.In geval van calamiteiten (zoals brand) dient men de instructies van de hulpdiensten op te volgen

4) Bezoek aan de leslocatie is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.

5) Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

6) Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is na overleg in principe toegestaan. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Het is mogelijk dat er bij de les of andere activiteiten van de dansschool  door ons, of op verzoek van de dansschool foto's of video's gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u deelneemt.


Administratie / bereikbaarheid

De dansschool is voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch altijd bereikbaar op nummer 033 7851970 of 06 4463 2263,  

Bij  afwezigheid kunt u een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail (arthur.abel@tiscali.nl) contact op nemen.

Postadres: Tangoschool El Tanguero, Wiekslag 95, 3815 GC, Amersfoort.


Inschrijving

1) De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2) Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les per bank te worden overgemaakt of contant betaalt op de eerste les, tegen overhandiging van een kwitantie, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Bij annuleren door de cursist voor aanvang van de cursus blijft een administratie vergoeding van 30,00 euro verschuldigd. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail geschieden.

3) Bij het inschrijven voor 2 of 3 blokken is een korting van 10,00 resp. 20,00 euro  in de prijs inbegrepen, dit bij vooruit betaling van alle blokken.

4) Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusblok voorrang hebben bij plaatsing.

5) Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

6) De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

7) Bij niet tijdig betalen van het verschuldigde lesgeld kan de dansschool de deelname aan de lessen stop zetten. U blijft verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen. De dansschool kan u 3 aanmaningen sturen (voor elke aanmaning brengen wij u 20,00 euro administratiekosten in rekening) als u dan uw betalingsverplichting nog niet heeft voldaan, wordt door de dansschool het incassobureau ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening en zullen derhalve door het incassobureau op u worden verhaald.


Lidmaatschapspas

De dansschool kent geen lidmaatschap pasje.


De cursus

1) Het niveau van de cursus waarop de cursist wil inschrijven gebeurt in overleg met de docent.

2) Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van de globale inhoud van de cursus, het aantal lessen, de tijdsduur van een les, de lestijden, de aanvang van de cursus, de frequentie van de lessen, vakantie en eventuele overige verplichtingen

3) De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere dag, prive les in de dansstudio in Amersfoort, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.

4) Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar een vervangend docent of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan 1 les per cursusblok is vervallen.

5) De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beeindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk d.m.v. het uitschrijfformulier te geschieden. Dit formulier is op te vragen bij de dansschool. De niet genoten lessen kunnen binnen een jaar na aanvang van de lessen worden ingehaald. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn: A) Verhuizing uit de regio; B) ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan 4 lessen niet in staat is de cursus te volgen; C) indien een cursist een schriftelijk advies van de dansschool opvolgt om de cursus te beeindigen; D) wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlangd. Dit ter beoordeling aan de dansschool.

6) In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.

Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij de dansschool. De dansschool beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.


overige verplichtingen

1) De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'.

2) Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de dansschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of per telefoon.


Aansprakelijkheid

1) Tangoschool El Tanguero is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

2) Tangoschool El Tanguero is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.


Enkele Huisregels

1) Als de locatie waar de lessen worden gegeven het niet toestaat, dan is niet toegestaan om zelf meegenomen drinken of eten te nuttigen.

2) Roken binnen de dansschool is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) de toegang te ontzeggen.

3) U dient bij voorkeur, zo mogelijk uw jas op te hangen in de garderobe.

4) De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen hebben onze voorkeur, maar zijn geen vereiste.


Afwijkende bepalingen

Afspraken anders dan lessen in cursusverband zoals Tangoworkshops voor particulieren of bedrijven, Prive lessen, DJ werkzaamheden op feesten, salons of festivals, verhuur van geluidsapparatuur etc. zijn onderhevig aan de afwijkende bepalingen.

Gemaakte afspraken, mondeling, schriftelijk of per mail zijn bindend.

Na het akkoord gaan met de offerte is bepaald:
Welke diensten worden verricht.
Op welke tijd en locatie worden de diensten verricht.
Welke apparatuur en hoeveel docenten en/of medewerkers zijn er nodig.

De offerte bepaalt wie de kosten draagt voor de locatie de apparatuur en het vervoer

Inbegrepen is altijd het meenemen van een laptop voor de muziek.

Andere apparatuur kan tegen betaling worden gebruikt.

Reiskosten tot 50km van Amersfoort zijn 0,19 euro per kilometer, afstanden groter dan 50 km enkele reis worden vermeerderd met 20,00 euro per uur reistijd. Alle prijzen zijn ex. BTW

Bij annulering van de afspraken gelden de volgende voorwaarden:

  Annuleren langer dan 30 dagen voor de afgesproken datum: verschuldigde vergoeding 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro

  Annuleren tussen 7 en 30 dagen: 20% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.

  Annuleren minder dan 7 dagen voor de afgesproken datum: 30% van het factuurbedrag met een maximum van 200,00 euro

  Betalingen moeten zijn voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur.

  Mocht blijken dat u na 3 aanmaningen (voor elke aanmaning brengen wij u 20,00 euro  administratiekosten in rekening) uw betalingsverplichting nog niet heeft voldaan, wordt door de dansschool het incassobureau ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening en zullen derhalve door het incassobureau op u worden verhaald.

  Prive lessen in de studio in Amersfoort kosten 30,00 euro per persoon of 43,00 euro per paar per uur. Bij wekelijkse prive lessen is er korting op de uurprijzen mogelijk. Na een onderbreking van 4 weken (behoudens vakanties) gaat het starttarief weer in werking.

  Per 01-01-2017 is de school niet meer ingeschreven bij de KVK.Opgesteld door Arthur Abel, eigenaar Tangoschool El Tanguero